Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Członkowie OSKZP zostali powołani do Rady Zamówień Publicznych

Opublikowano: 12.03.2017

Z satysfakcją informujemy , że w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych.

Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów wręczył akty powołania członkom Rady Zamówień Publicznych.

W skład Rady obok innych znakomitych osób weszli także członkowie naszego stowarzyszenia to jest:

Pani Ewa Wiktorowska i Pani Agnieszka Olszewska.

Gratulujemy naszym koleżankom.

Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać Prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Do zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie.

Rada Zamówień Publicznych