Aktualności

Informujemy, że Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2020 r. przesyłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko OSKZP w przedmiocie zaopiniowania poniższych projektów aktów prawnych dotyczących:

1) projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych;

2) projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3) projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami.

Treść stanowiska OSKZP do pobrania - Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Treść stanowiska OSKZP do pobrania - Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Treść stanowiska OSKZP do pobrania - Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych