Aktualności

Informujemy, że Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2020 r. przesyłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko OSKZP w przedmiocie zaopiniowania poniższych projektów aktów prawnych dotyczących:

1) projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (projekt z dnia 09.09.2020 r.) wraz z uzasadnieniem;

2) projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (projekt z dnia 09.09.2020 r.) wraz z uzasadnieniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami.

Treść stanowiska OSKZP do pobrania - Uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (projekt z dnia 09.09.2020 r.)

Treść stanowiska OSKZP do pobrania - Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (projekt z dnia 09.09.2020 r.)