Aktualności

W dniach 30.11.2020 r., 01.12.2020 r., 07.12.2020 r., odbyła się konferencja on-line zorganizowana przez Stowarzyszenie wspólnie z Federacją Przedsiębiorców nt. „Jak innowacyjnie i skutecznie zamówić usługi utrzymania czystości i ochrony”. Konferencja była adresowana do przedstawicieli działów zamówień publicznych instytucji publicznych z całej Polski. Moderowanie, podsumowanie: Agnieszka Olszewska – Zastępca Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych, Członek Zarządu OSKZP, Iwona Ziarniak –Członek Zarządu OSKZP i Ewa Wiktorowska – Członek Rady Zamówień Publicznych, Prezes Zarządu OSKZP. Wykłady m.in. prowadzili członkowie Stowarzyszenia:

1. Zmiany w procedurze udzielania zamówień na usługi utrzymania czystości i ochrony w 2021 r. Piotr Pieprzyca – Członek Zarządu OSKZP, prawnik, PROZAM

2. Zmiany w projektowanych postanowieniach umów w sprawie zamówień publicznych na usługi w 2021 r. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz – Radca prawy, Partner w Square Kancelaria Prawna.

3. Dobre praktyki w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na usługi ochrony. Joanna Filipiak – Dyrektor Biura Sprzedaży Przetargowej, Impel S.A.

Pomimo występujących trudności wynikających z pandemii koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia podejmował działania w celu zapewnienia funkcjonowania Stowarzyszenia w tym trudnym dla wszystkich okresie poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń on-line. Łącznie odbyły się 32 spotkania, tj.:

 • 04.2020 r., „Komunikacja elektroniczna w nowej ustawie Pzp" , prowadzący Magdalena Michałowska,
 • 04.2020 r. „Potrzeba ustalenia stanu faktycznego w kwestii podpisu elektronicznego" prowadzący Maciej Tomaka,
 • 05.2020 r. prowadzący Jerzy Wysocki: 1) Zamówienia publiczne do 130 000 zł w nowym Pzp; 2) Prawo opcji w nowym Pzp.
 • 05.2020 r., „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp", prowadzący Józef Kunicki i Piotr Pieprzyca,
 • 05.2020 r., „Analiza potrzeb i wymagań w nowym Pzp", prowadzący Ewa Wiktorowska,
 • 05.2020 r., „Podstawy odrzucenia ofert w nowym Pzp", prowadzący dr Andrzela Gawrońska-Baran,
 • 05.2020 r., „Termin związania ofertą w nowym Pzp", prowadzący Agnieszka Szulakowska,
 • 06.2020 r., „Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych", prowadzący r.pr. Anna Specht-Schampera,
 • 06.2020 r., „Analiza przedzakupowa – studium przypadku", prowadzący Marek Komorowski,
 • 06.2020 r., „Wybrane zagadnienia dotyczące treści umowy w nowym Prawie zamówień publicznych", prowadzący Grzegorz Soluch,
 • 06.2020 r., „Narzędzie audytorskie do weryfikacji poprawności działań Zamawiającego w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych", prowadzący Małgorzata Niemiec,
 • 06.2020 r., „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według nowej ustawy Pzp", prowadzący r.pr. Agnieszka Suchecka,
 • 09.2020 r., „Rozwiązania równoważne w robotach budowlanych", prowadzący Zbigniew Popek,
 • 09.2020 r., „Niedozwolone zapisy w umowie", prowadzący r.pr. Katarzyna Skiba -Kuraszkiewicz,
 • 10.2020 r., „Wadium w świetle ustawy Pzp z 2004 i 2019 r.", prowadzący Iwona Ziarniak,
 • 10.2020 r., „Projektant jako pełnomocnik zamawiającego i jego odpowiedzialność za opis przedmiotu zamówienia. Pomocnicze działania zakupowe projektanta", prowadzący Jerzy Wysocki,
 • 11.2020 r., „Konkurs", prowadzący Piotr Pieprzyca,
 • 11.2020 r., „Walidacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych – wyrok dotyczący podpisu bez znacznika, problemy z podpisem i nowe rozwiązania, prowadzący Maciej Tomaka,
 • 11.2020 r., „Opis potrzeb i wymagań", prowadzący Arkadiusz Juszczyk,
 • 01.2021 r., „Podmiotowe środki dowodowe na brak podstaw wykluczenia", prowadzący Ewa Wiktorowska,
 • 02.2021 r., „Narzędzie - CELONIS - Business Process Mining dla obszarów zakupowych - Eksploracja procesu od zakupu do płatności", spotkanie poprowadzili zaproszeni goście,
 • 02.2021 r., „Wizja lokalna", prowadzący Jacek Jerka,
 • 02.2021 r., „Warunki udziału w postępowaniu", prowadzący Piotr Pieprzyca,
 • 03.2021 r., „Podwykonawstwo w ujęciu proceduralnym - zmiany w przepisach -analiza porównawcza", prowadzący Celina Milewska i Urszula Łopieńska,
 • 03.2021 r., „Zamawiający sektorowy w nowym pzp", prowadzący Elżbieta Wiaderna-Badrijczuk,
 • 04.2021 r., „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia", prowadzący Urszula Łopieńska,
 • 04.2021 r., „Partnerstwo publiczno-prywatne (ocena efektywności w kontekście analizy potrzeb i wymagań)", prowadzący Agata Kozłowska,
 • 05.2021 r., „Partnerstwo publiczno-prywatne (w szczególności definicja PPP, rodzaje PPP, tryby zawierania umów PPP)", prowadzący r.pr. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz,
 • 05.2021 r., „Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz omówienie nieprawidłowości w stosowaniu nowych regulacji, które generują ryzyko podjęcia działań korygujących w przypadku zamówień dofinansowanych z budżetu UE", prowadzący Krzysztof Puchacz,
 • 10.2021 r., „Wyniki ankiety na temat art. 439 Pzp  i wskazówki do budowy klauzul waloryzacyjnych", prowadzący Ewa Wiktorowska,
 • 10.2021 r., „Podwykonawca robót budowlanych w świetle nowego Pzp", prowadzący r.pr. Jarosław Jerzykowski,
 • 12.2021 r. Najważniejsza od lat nowelizacja prawa podatkowego, miejscami rewolucyjna, zawarta w ramach pakietu Polski Ład, wejdzie w życie od nowego roku, prowadzący: Anna Szymańska, partner w Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. (jako moderator) , Dariusz Stolarek, partner w Zespole Prawa Podatkowego Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. (jako prowadzący).

Dzięki tej inicjatywie członkowie Stowarzyszenia uzyskali możliwość kontaktów koleżeńskich tak ważnych w działalności naszej organizacji, ale także możliwość prowadzenia dyskusji, uzupełniania i pogłębiania wiedzy. Po każdym wykładzie członkowie Stowarzyszenia mogli uczestniczyć w sesji pytań i odpowiedzi w formule Q@A on-line.

W dniach 22-24.10.2021 r. odbyło się w Rzucewie szkolenie stacjonarne pt. „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – analiza problemów i wymiana doświadczeń”. W trakcie spotkania przeprowadzono 11 wykładów, tj.:

 • Zasada efektywności przy opisie przedmiotu zamówienia – prowadzący: Ewa Wiktorowska
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych - ocena poprawności -  prowadzący: Małgorzata Niemiec
 • Konsorcjum w zamówieniach publicznych – prowadzący: Jerzy Wysocki
 • Zmowy przetargowe w nowym Prawie zamówień publicznych – prowadzący: Grzegorz Mazurek
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe – prowadzący: mec. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP – prowadzący: Marek Komorowski
 • Zakres stosowania klauzul waloryzacyjnych o których mowa w art. 439 Prawa zamówień publicznych w przypadku poszczególnych rodzajów zamówień publicznych – prowadzący: Jacek Jerka
 • Strategiczna funkcja zakupów w zamówieniach publicznych – prowadzący: Agnieszka Olszewska
 • Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z uwzględnieniem orzecznictwa KIO – prowadzący: Agnieszka Szulakowska
 • Kryteria pozacenowe w branży IT – prowadzący: Iwona Ziarniak
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście jawności postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności dotycząca kluczowego personelu – prowadzący: Piotr Pieprzyca