Kodeks etyki

Stowarzyszenie współpracuje z periodykami propagującymi system zamówień publicznych:

 1. Przetargi Publiczne – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia;
 2. Doradca – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Publicus sp. z o.o.;
 3. Monitor Zamówień publicznych – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Media Forum sp. z o.o.

 

Ponadto Stowarzyszenie brało udział w projektach finansowanych ze środków unijnych:

 • Projekt KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był wspólnie przez  organizacje członkowskie oraz Krajową Izbę Gospodarczą, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło cykl szkoleń doskonalących wiedzę doradców i trenerów zamówień publicznych oraz wydało Poradnik dla Wykonawców Zamówienia publiczne. Po zakończeniu projektu (wrzesień 2007 r.) 56 osób - członków Stowarzyszenia  zostało wpisanych na listę ekspertów, doradców i wykładowców zamówień publicznych. Lista ekspertów jest opublikowana na stronie internetowej OSKZP i na stronach wszystkich Izb uczestniczących w projekcie KIGNET.
 • Projekt pn. Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych - Stowarzyszenie było podwykonawcą Krajowej Izby Gospodarczej. Celem Projektu było wspomaganie społecznych inicjatyw antykorupcyjnych poprzez promocję dobrych praktyk, konsekwencją czego było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie działań antykorupcyjnych. Głównymi działaniami związanymi z projektem było promowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym w szczególności związane z wspomaganiem inicjatyw związanych z działaniami ograniczającymi negatywne zjawiska występujące w gospodarce lub na styku gospodarki i polityki, w tym zjawiskami korupcyjnymi. W ramach projektu promowane były etyczne standardy postępowania oraz narzędzia organizacyjne mające na celu zwiększenie przejrzystości działań administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych.
 • PHARE 2003 – projekt pn. Doskonalenie praktyki i mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych - ujednolicenie i popularyzacja dobrych praktyk związanych z udzielaniem zamówień publicznych – szczególnie mechanizmów kontroli. Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie współautorami publikacji pt. „Praktyczny przewodnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej i wzorów umów w sprawach zamówień publicznych” oraz „Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.
 • PHARE 2002 – projekt pn. Zwiększanie znajomości procedur zamówień. Projekt realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych, obejmował 187 dwudniowych szkoleń dla około 5400 uczestników (projekt zakończony w 2005 r.). Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie wykładowcami.

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Sobczuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Martyna Lubieniecka – Członek Komisji Rewizyjnej

Urszula Łopieńska – Członek Komisji Rewizyjnej

Magdalena Michałowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Olszewska – Członek Komisji Rewizyjnej

Dorota Krajewska-Trajdos – Członek Komisji Rewizyjnej

          

Sąd Koleżeński

Celina Milewska – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Dorota Bielecka – Członek Sądu Koleżeńskiego

Artur Andrzejewski – Członek Sądu Koleżeńskiego

Jerzy Cieśliński – Członek Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Haura – Członek Sądu Koleżeńskiego

Marek Komorowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Trębacka 4
00-074 Warszawa

KRS: 0000261448
NIP: 5222477805
REGON: 01311553000000

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy: 58 1020 1013 0000 0402 0125 2675

 

Formularz kontaktowy

Kodeks etyki członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1 [ Postanowienie wstępne ]
Członkowie Stowarzyszenia, zgromadzeni na walnym zebraniu w dniu 7 czerwca 2003 roku w Otwocku, postanawiają przyjąć Kodeks etyki, zwany także dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia – Kartą Otwocką.

Art. 2 [ Stowarzyszenie, członek OSKZP ]
Ilekroć w niniejszym Kodeksie etyki, zwanym dalej „Kodeksem” lub „Kartą Otwocką”, jest mowa o:

 1. 1)   „Stowarzyszeniu” – należy przez to rozumieć Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP) z siedzibą w Warszawie, adres:
  ul. Trębacka 4; 00 – 074 Warszawa,
 2. 2)   „członku Stowarzyszenia”, „konsultancie zamówień publicznych” lub „konsultancie” – należy przez to rozumieć osobę zajmującą się problematyką zamówień publicznych (w dowolnej formie) lub wspierającą działalność Stowarzyszenia i będącą członkiem Stowarzyszenia w rozumieniu Statutu.

Art. 3 [ Obowiązki członka OSKZP ]
Podstawowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa oraz uczciwe i etyczne postępowanie, które jest istotne i konieczne dla zachowania dobrego imienia Stowarzyszenia, poczucia wspólnoty jego członków, a także kształtowania w oczach opinii publicznej właściwego wizerunku systemu zamówień publicznych.

Art. 4 [Normy etyczne]
Za podstawowe normy etycznego zachowania, wynikające ze specyfiki systemu zamówień publicznych, a także norm ogólnych, przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z tytułu pracy zawodowej (bez względu na jej formę), przynależności do Stowarzyszenia lub innej formy aktywności w dziedzinie zamówień publicznych, konsultanci uważać będą:

 1. 1)   kierowanie się przede wszystkim: stanem prawnym, interesem publicznym, a także zaufaniem uczestników postępowań i opinii publicznej do systemu zamówień publicznych;
 2. 2)   podejmowanie się tylko tych prac, które leżą w zakresie kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia;
 3. 3)   prezentowanie publiczne oświadczeń w sposób obiektywny i zgodny z prawdą;
 4. 4)   przestrzeganie zasad ochrony własności intelektualnej, określonych w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 5. 5)   używanie, w polemikach na forum publicznym lub w mediach, rzeczowej i merytorycznej argumentacji – nie dążąc do podważenia dobrego imienia adwersarza i nie godząc w jego dobra osobiste;
 6. 6)   działanie, reprezentujące uczestnika postępowania jako strony w sprawie zamówienia publicznego, jako działanie zaufanego doradcy lub powiernika, unikającego konfliktu interesów lub łagodzącego takie konflikty;
 7. 7)   budowanie swojej reputacji zawodowej w oparciu o wartość własnych prac i nie konkurowanie z innymi w sposób inny, niż wynikający z przepisów prawa;
 8. 8)   działanie w taki sposób, aby podtrzymywać i umacniać honor, nieskazitelność i godność swoją oraz dobre imię Stowarzyszenia;
 9. 9)   podnoszenie swoich kwalifikacji oraz dawanie możności rozwoju zawodowego współpracownikom, o ile nie koliduje to z interesem pracodawcy;
 10. 10)   kształtowanie stosunków wzajemnego szacunku oraz równości wśród członków Stowarzyszenia, akceptując fakt, iż podważanie dobrego imienia lub naruszanie czci innego konsultanta będzie traktowane jako działanie wymierzone w całe Stowarzyszenie;
 11. 11)   reagowanie na przypadki sprzeniewierzenia się zasadom przez innych członków Stowarzyszenia;
 12. 12)   respektowanie zasad reprezentowania Stowarzyszenia oraz występowania w jego imieniu wyłącznie przez jego władze lub organy, chyba że Statut, decyzje lub uchwały właściwych władz lub organów Stowarzyszenia stanowią inaczej.

Art. 5 [ Kodeks etyki ]

 1. Kodeks etyki członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych wynika z ogólnych norm moralnych.
 2. Obowiązkiem konsultanta jest przestrzeganie norm moralnych, szacunek do innych, dbanie o godność osobistą i dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Naruszeniem godności jest każde postępowanie konsultanta, które podważa zaufanie do systemu zamówień publicznych, narusza dobre imię Stowarzyszenia i jego członków, lub poniża go w opinii publicznej.
 4. Kodeks etyki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych obowiązuje członków Stowarzyszenia nie tylko z tytułu aktywności w systemie zamówień publicznych, ale także w związku z przynależnością do Stowarzyszenia i innych organizacji, jak również w związku ze wszelkimi przejawami aktywności prywatnej podlegającej osądowi publicznemu.

Art. 6 [ Przestrzeganie zasad ]

 1. Konsultant jest obowiązany kierować się dobrymi obyczajami i postanowieniami zawartymi w Kodeksie, w uchwałach organów Stowarzyszenia i w orzecznictwie dyscyplinarnym.
 2. Konsultanci obowiązani są dbać o przestrzeganie zasad Kodeksu oraz zachowanie dobrego imienia Stowarzyszenia, a także propagować jego postanowienia wśród innych uczestników systemu zamówień publicznych.

Art. 7 [ Odpowiedzialność ]

 1. Konsultant może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.
 2. Konsultant nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony przed przyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Działalność w systemie zamówień publicznych

Art. 8 [ Pojęcie działalności]
Pod pojęciem działalności w systemie zamówień publicznych, należy rozumieć te przejawy aktywności konsultanta zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 Kodeksu.

Art. 9 [ Obowiązki konsultanta ]
Konsultant obowiązany jest:

 1. Wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, z należytą starannością.
 2. Podejmować wszelkie czynności jakie w granicach prawa mogą być podjęte w interesie podmiotu, na rzecz którego świadczy pracę, lub któremu udziela porady w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, niezależnie od rodzaju umowy łączącej konsultanta z podmiotem.
 3. Dbać o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu wyjaśnień i porad, prowadzeniu szkoleń, oraz wydawaniu opinii.
 4. Zapewnić sobie współpracę innej osoby, w razie braku wystarczającej wiedzy specjalistycznej lub doświadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy lub postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Wskazywać źródła w opracowaniach i publikacjach, w których wykorzystany został dorobek innych twórców.

Art. 10 [ Godność ]
Konsultant zamówień publicznych nie może brać udziału – choćby pośrednio – w czynnościach lub przedsięwzięciach, które podważałyby do niego zaufanie, uwłaczałyby jego godności, albo naruszały dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.

Art. 11 [ Rzetelność]
Porada świadczona przez konsultanta na rzecz uczestników postępowań w sprawach zamówień publicznych (zamawiających oraz dostawców lub wykonawców) nie może mieć na celu ułatwienia popełnienia przestępstwa lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ani uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.

Art. 12 [ Prestiż ]
Z aktywnością w dziedzinie zamówień publicznych, konsultant nie może łączyć zajęć i działalności zarobkowej mogących obniżyć jego prestiż lub godzić w dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.

Art. 13 [ Lojalność ]
Konsultant nie może publicznie okazywać swojego osobistego stosunku do stron postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy, organu właściwego w sprawach zamówień publicznych, organów rozpatrujących odwołania i skargi przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych oraz osób, których dotyczą czynności przez niego wykonywane.

Art. 14 [ Odpowiedzialność merytoryczna]

 1. Konsultant odpowiada za treść pism, opinii, opracowań i innych wytworzonych przez siebie materiałów o podobnym charakterze, choćby wcześniej podpisał je kto inny.
 2. Okoliczności drastyczne lub mało prawdopodobne związane z systemem zamówień publicznych, Stowarzyszeniem lub innym konsultantem, członek OSKZP winien przytaczać w sposób umiarkowany i nie poniżający godności osobistej adwersarzy.

Art. 15 [ Niezależność ]

  1. Konsultant chroni swoją niezależność w trakcie wykonywania czynności postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych lub udzielania porad.
  2. W trakcie wykonywania czynności postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych lub udzielania porad konsultant kieruje się obowiązującym prawem.

Żadne okoliczności pozaprawne, nie mające bezpośredniego związku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy (postępowania) albo wyrażone przez kogokolwiek polecenia czy wskazówki nie zwalniają konsultanta z obowiązku rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności.

Art. 16 [ Ograniczenia ]
Konsultant nie może angażować się w żadne zajęcia ani działalność, albo podejmować czynności, a także przyjmować korzyści, które mogłyby ograniczyć jego niezależność.

Art. 17 [ Wyłączenie ]
Konsultant zamówień publicznych nie może udzielić w jakiejkolwiek formie porady, jeżeli:

 1. 1)   jest osobiście lub materialnie zainteresowany w wyniku sprawy, chyba że jest w sprawie stroną lub roszczenie jest wspólne dla niego i jego pracodawcy lub klienta;
 2. 2)   był lub pozostaje w bliskich stosunkach ze stroną przeciwną swojego mocodawcy lub osobą zainteresowaną w niekorzystnym dla niego rozstrzygnięciu sprawy;
 3. 3)   pozostaje osobiście lub członek jego najbliższej rodziny ze stroną przeciwną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Art. 18 [ Zakaz reprezentowania ]

 1. Konsultant nie może reprezentować, ani w żaden sposób brać udziału w tej samej sprawie w imieniu więcej niż jednego podmiotu, jeżeli zachodzi przypuszczenie kolizji ich interesów.
 2. Konsultant ma obowiązek powstrzymać się od działania w danej sprawie, gdyby ujawnił się konflikt interesów podmiotów przez niego obsługiwanych lub gdyby zagrożona została jego bezstronność, niezależność albo mógłby być naruszony obowiązek zachowania tajemnicy.
 3. W każdym czasie, z chwilą ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, konsultant obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się ze sprawy lub postępowania, a o potrzebie i przyczynach wyłączenia powiadomić odpowiednio pracodawcę, kierownika obsługiwanej jednostki albo zleceniodawcę.

Art. 19 [ Konflikt interesów ]

 1. Konflikt (kolizja) interesów, o której mowa w art. 17 i 18, istnieje w szczególności, gdy:
  1. 1)   działając jako doradca kilku podmiotów (klientów), konsultant nie może udzielić im pełnej i rzetelnej porady w danej sprawie, bez ujawniania interesów jednego lub kilku z nich;
  2. 2)   wiedza uzyskana przez konsultanta w trakcie załatwienia spraw innego klienta mogłaby dać jakiekolwiek korzyści nowemu klientowi.
 2. Konflikt (kolizja) interesów nie istnieje, gdy:
  1. 1)   konsultant występuje w imieniu wielu klientów, których interesy w danej sprawie są takie same, lub którzy zwrócą się do niego o pomoc w realizacji tego samego celu,
  2. 2)   konsultant, za pisemną zgodą stron, występuje w roli mediatora albo arbitra w sporze między nimi.

Art. 20 [ Wyłączenia ustawowe ]
Konsultanci stosują zasady określone w przepisach o zamówieniach publicznych do wyłączania się z postępowań w sprawach zamówień publicznych, w których:

 1. 1)   są osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie postępowania;
 2. 2)   występują w imieniu zamawiającego lub
 3. 3)   występują w charakterze biegłego (rzeczoznawcy).

Art. 21 [ Zachowanie tajemnicy ]

 1. Konsultant zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem porady od klienta lub z dokumentów udostępnionych przez klienta.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie informacje, w szczególności dokumenty, oferty w sprawach zamówień publicznych, notatki, akta, materiały utrwalone w dowolnej formie, chyba że konsultant o tych samych informacjach dowiedział się z innych, powszechnie dostępnych źródeł.
 3. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji uzyskanych przy okazji lub w związku z wykonywaniem usługi konsultacji lub porady, lecz także skorzystania z tych informacji przez konsultanta w interesie własnym bądź osoby trzeciej.

Art. 22 [ Współpracownicy ]
Konsultant współpracujący przy wykonywaniu usługi konsultacji lub porady z innymi osobami, obowiązany jest wymagać od tych osób zachowania tajemnicy na zasadach obowiązujących jego samego i wyraźnie je do tego zobowiązać.

Art. 23 [ Groźba naruszenia obowiązku]
Konsultant nie może wykonywać czynności na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile groziłoby to naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy.

Art. 24 [ Po ustaniu stosunku pracy ]
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku pracy, zlecenia lub stosunku prawnego lub faktycznego innego rodzaju, na podstawie którego konsultant wykonywał czynności.

Art. 25 [ Zasady rezygnacji ]
Konsultantowi wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia tylko w taki sposób, by zleceniodawca – bez ponoszenia straty – miał możliwość w przedmiotowej sprawie skorzystać z usług innej osoby.

Art. 26 [ Zaufanie ]

 1. Stosunki pomiędzy konsultantem a zleceniodawcą powinny być oparte na zaufaniu – utrata zaufania może być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego.
 2. Konsultant nie może podejmować się konsultacji lub porad, jeżeli stronę przeciwną reprezentuje osoba mu bliska, lub osoba, z którą ma poważny zatarg.

Art. 27 [ Zależność ]
Konsultant nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której byłby uzależniony od zleceniodawcy; w szczególności nie wolno mu zaciągać od niego pożyczek lub korzystać nieodpłatnie z jego usług.

Art. 28 [ Przekazywanie informacji ]

 1. Konsultant obowiązany jest wyczerpująco informować zleceniodawcę o przebiegu sprawy i jej wynikach.
 2. Jeżeli konsultant ocenia, że wniesienie przez zleceniodawcę środka odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego jest bezzasadne, a zleceniodawca się z tym stanowiskiem nie zgadza, konsultant może wypowiedzieć pełnomocnictwo ( umowę) w takim terminie, aby umożliwić klientowi powierzenie sprawy innej osobie i wniesienie środka odwoławczego.
 3. Konsultant może, na wyraźne żądanie zleceniodawcy, wyrażone w formie pisemnej, przygotować i wnieść w jego imieniu środek odwoławczy także wtedy, gdy wcześniej wydał opinię i poinformował mocodawcę o niecelowości takiej czynności.

Art. 29 [ Dokumenty ]

 1. Konsultant obowiązany jest wydać zleceniodawcy, na jego żądanie, wszystkie otrzymane od niego dokumenty i pisma; nie można uzależniać wydania tych dokumentów od uregulowania przez zleceniodawcę należności.
 2. Konsultant zobowiązany jest w miarę posiadanych możliwości zapewnić zastępstwo osoby kompetentnej w przypadku przemijającej przeszkody, tak aby prowadzone przez niego sprawy zleceniodawców nie doznały uszczerbku.

Art. 30 [ Reklama ]
Konsultanci nie mogą reklamować swoich usług w celu prowadzenia walki konkurencyjnej o rynek usług płatnych.

Art. 31[ Informacja ]
Nie są uważane za reklamę informacje:

 1. 1)   o prowadzonej przez konsultanta działalności w dziedzinie zamówień publicznych zamieszczane w prasie, książce telefonicznej, adresowej lub w internecie.
 2. 2)   o przynależności do Stowarzyszenia podawane przy okazji publicznej prezentacji dorobku, jeżeli ich celem nie jest chęć budowania autorytetu konsultanta kosztem wizerunku Stowarzyszenia. Postanowienia art. 4 pkt 2, 3, 4 i 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 32 [ Pozyskiwanie klienta ]

 1. Konsultanta obowiązuje zakaz pozyskiwania adresatów usług w sposób sprzeczny z ogólnie obowiązującymi zasadami etyki, a w szczególności:
  1. 1)   korzystania z usług pośredników;
  2. 2)   narzucania komukolwiek swoich usług;
  3. 3)   postępowania niezgodnego z zasadami lojalności w stosunku do drugiego konsultanta lub innych osób,
 2. Konsultantowi nie wolno żądać lub przyjmować od kogokolwiek honorarium, prowizji albo innej korzyści za polecanie jego usług.

Art. 33 [ Podnoszenie kwalifikacji ]
Samokształcenie ogólne i doskonalenie zawodowe należą do obowiązków każdego konsultanta zamówień publicznych.

Art. 34 [ Współpraca ]
Konsultant wykonujący obowiązki patrona (opiekuna, przełożonego), winien czynić wszystko, aby właściwie przygotować młodego (nowego) adepta zamówień publicznych, przekazując wiedzę i doświadczenie oraz kształtując jego postawę etyczną.

Rozdział III
Stosunek do Urzędu Zamówień Publicznych, zespołów arbitrów, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz innych organów, przed którymi występuje konsultant.

Art. 35 [ Informacje ]
Konsultantowi nie wolno umyślnie udzielać organom, przed którymi występuje, informacji nieprawdziwych, mylnych lub mogących wprowadzić w błąd.

Art. 36 [ Współpraca z urzędami ]
Konsultant obowiązany jest zachować umiar i takt wobec urzędów, sądów, zespołów arbitrów i innych instytucji do których lub przed którymi występuje.

Art. 37 [ Oponenci ]
Konsultant powinien wykazywać opanowanie i umiar także w przypadku niewłaściwego zachowania się przedstawicieli stron biorących udział w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego lub innych czynnościach z tym związanych.

Art. 38 [ Zachowanie powagi ]
Konsultant powinien dbać o to, aby jego zachowanie nie naruszyło powagi urzędu, zespołu arbitrów i sądu, przed którymi występuje oraz, aby jego wystąpienia nie naruszyły godności i dóbr osobistych osób uczestniczących w postępowaniu.

Rozdział IV
Zasady współpracy konsultantów, członków OSKZP

Art. 39 [ Lojalność ]
Konsultant zobowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec innych członków Stowarzyszenia.

Art. 40 [ Pomoc ]
Konsultanci powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z problematyką zamówień publicznych, o ile nie szkodzi to interesom pracodawcy lub podmiotu, którego interesy w danej sprawie reprezentują.

Art. 41 [ Zasady rywalizacji ]
Konsultantowi nie wolno podejmować czynności zmierzających do pozbawienia pracy lub zlecenia innego konsultanta, chyba że obowiązek taki wynika z umowy o pracę, albo odrębnych przepisów.

Art. 42 [ Zawieranie umów ]
Przed udzieleniem porady na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, konsultant powinien upewnić się, czy w danej sprawie zleceniodawca korzysta z pomocy prawnej innego pełnomocnika (w szczególności innego konsultanta), a jeżeli tak – to bez jego wiedzy i zgody nie może udzielić tej porady, ani też wziąć udziału w sprawie łącznie z nim.

Art. 43 [ Zastępstwo ]
Gdy konsultant wstępuje do sprawy w miejsce innego pełnomocnika lub konsultanta, powinien go o tym poinformować i upewnić się, że podjęto kroki dla pełnego zakończenia tamtego stosunku pełnomocnictwa (zlecenia).

Art. 44 [ Przekazanie sprawy ]
Konsultant z jakiegokolwiek powodu przekazujący sprawę (za zgodą zleceniodawcy) innemu konsultantowi, albo osobie trzeciej, obowiązany jest udostępnić bez zbędnej zwłoki wszelkie posiadane dokumenty, informacje, notatki i umożliwić należyte przygotowanie do jej dalszego prowadzenia.

Art. 45 [ Kontakty ze stronami ]
Niedopuszczalne jest porozumienie konsultanta ze stroną przeciwną z pominięciem jej pełnomocnika (w szczególności innego konsultanta), chyba że porozumienie takie napotyka na znaczne trudności.

Art. 46 [ Opinie ]
Konsultant wydający opinię w danej sprawie powinien zasięgnąć informacji, czy w tej sprawie drugi konsultant lub inny specjalista nie wydał już opinii, a jeżeli tak, powiadomić go o swym stanowisku, w szczególności, gdy jest ono odmienne.

Art. 47 [ Wydawanie opinii o innych konsultantach ]

 1. Konsultant, do którego właściwe organa Stowarzyszenia zwróciły się o wydanie opinii o innym konsultancie obowiązany jest wysłuchać opiniowanego konsultanta, a przy sporządzaniu opinii opierać się wyłącznie na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.
 2. Wyrażanie lub sporządzanie opinii o innym konsultancie, na potrzeby lub żądanie organów innych niż organy Stowarzyszenia, jest dopuszczalne jedynie za zgodą właściwych organów lub władz Stowarzyszenia.
 3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez konsultanta wobec osób trzecich lub innych konsultantów negatywnej opinii o postawie i kwalifikacjach innego konsultanta. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 48 [ Spory ]
Spory pomiędzy konsultantami, winny być rozwiązywane polubownie przy ewentualnym udziale innych konsultantów, albo właściwych organów lub władz Stowarzyszenia.

Art. 49 [ Reagowanie ]
Konsultant powinien taktownie zwracać uwagę każdemu członkowi Stowarzyszenia, który postępuje niezgodnie z niniejszym Kodeksem.

Art. 50 [ Skarga ]
Konsultant może złożyć skargę na innego konsultanta wyłącznie do właściwego organu Stowarzyszenia.

Art. 51 [ Udział w pracach OSKZP ]

 1. Konsultant ma obowiązek wykonywać czynne prawo wyborcze w wyborach do organów i władz Stowarzyszenia.
 2. Pełnienie funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia jest prawem i powinnością każdego członka Stowarzyszenia.

Art. 52 [ Pełnienie funkcji statutowych ]

 1. Konsultant, któremu powierzona została funkcja w organach lub władzach Stowarzyszenia, obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji.
 2. Przy wypełnianiu funkcji, o których mowa w ust. 1, konsultant obowiązany jest kierować się wolą członków oraz statutowymi celami Stowarzyszenia.

Art. 53 [ Ograniczenia ]
Konsultant sprawujący funkcję we władzach i organach Stowarzyszenia:

 1. 1)   nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla korzyści własnej i innych osób;
 2. 2)   powinien traktować wszystkich członków Stowarzyszenia na równych zasadach;
 3. 3)   w granicach swych zadań i możliwości, powinien służyć informacją, pomocą i radą wszystkim członkom Stowarzyszenia.

Art. 54 [ Kary ]

 1. Konsultant ukarany:
  1. 1) karą przewidzianą w Statucie, ponosi konsekwencje stosowne do jej rodzaju;
  2. 2) prawomocnym wyrokiem sądu za czyny, o których mowa w art. 19 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych, albo przestępstwo pospolite, winien złożyć rezygnację z pełnionych aktualnie w Stowarzyszeniu funkcji wybieralnych.
 2. Zasady wykluczania ze Stowarzyszenia określa Statut.

Art. 55 [ Wykorzystanie informacji ]
Konsultant, który z racji obowiązków wykonywanych w Stowarzyszeniu uzyskał wiadomości dotyczące spraw osobistych innego konsultanta, nie może z nich korzystać dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków w Stowarzyszeniu.

Art. 56 [ Rezygnacja ]

Składając rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji w Stowarzyszeniu, konsultant obowiązany jest tę rezygnację umotywować.

Art. 57 [ Zasady współpracy ]

 1. Konsultanta obowiązuje szacunek i lojalność wobec władz i organów Stowarzyszenia
 2. Konsultant obowiązany jest stosować się do uchwał władz i organów Stowarzyszenia, niezależnie od ich osobistej oceny.

Art. 58 [ Przestrzeganie kodeksu ]

Współdziałanie z organami Stowarzyszenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem i celami Stowarzyszenia oraz w sprawach systemu zamówień publicznych, a także przestrzegania niniejszego Kodeksu przez jego członków, jest obowiązkiem każdego konsultanta.

Art. 59 [ Obowiązki ]
Konsultant, wezwany przez organ Stowarzyszenia, obowiązany jest stawić się na wezwanie lub nawiązać kontakt w wyznaczonym terminie, a w razie poważnej przeszkody, usprawiedliwić niemożność stawiennictwa i uzgodnić nowy termin.

Art. 60 [ Składanie wyjaśnień ]
Konsultant, wezwany przez organ Stowarzyszenia do złożenia wyjaśnień w sprawach wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia, albo niniejszego Kodeksu, obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Art. 61 [ Składanie dokumentów ]
Konsultanci, którym zarzuca się działanie niezgodne z Kodeksem, bądź do których zwrócono się z prośbą o przedstawienie dowodów lub o współpracę w jakiejkolwiek innej formie w sprawach postępowania dyscyplinarnego, winni dostarczyć właściwemu organowi Stowarzyszenia wszelkie potrzebne dane odnoszące się do sprawy. W wymienionych sprawach konsultantom nie wolno podejmować działań, które mogłyby zakłócić bądź opóźnić tok postępowania.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Art. 62 [ Wejście w życie]
Niniejszy Kodeks etyki członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2003 roku.

Przewodniczący Walnego Zebrania
Józef GÓRNY