Stowarzyszenie

Statut

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o ile nie prowadzą działalności sprzecznej z prawem polskim i niniejszym statutem.

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 2. Wymiana doświadczeń wśród stowarzyszonych,
 3. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy stowarzyszonych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Prawa zamówień publicznych, innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych, metodyki szkoleń i prowadzenia doradztwa,
 4. Upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
 5. Reprezentowanie i obrona interesów stowarzyszonych w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 6. Monitoring problemów zamówień publicznych,
 7. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 8. Upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia.

§ 5

Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:

 1. Organizowanie zebrań, szkoleń i konferencji dla stowarzyszonych,
 2. Prowadzenie działalności edytorskiej przez członków Stowarzyszenia,
 3. Współpracę z wydawnictwami i mediami (prasa, radio, telewizja, internet, itp.),
 4. Przygotowanie i upowszechnianie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej dotyczącej zamówień publicznych,
 7. Inne działania dopuszczalne prawnie

Członkowie Stowarzyszenia

§6

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 7

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację i:

  1) jest wpisana na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub,
  2) jest wpisana na listę atestatorów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację i która przedstawi przebieg pracy zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi lub swoje doświadczenie w popularyzacji zamówień publicznych oraz wygłosi lub sporządzi w formie pisemnej referat w zakresie tematycznym uzgodnionym z Zarządem
  i uzyska pozytywną opinię Zarządu. Kandydat w przebiegu swojej pracy zawodowej musi przedstawić minimum trzy lata swojego doświadczenia w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz dowód wzięcia udziału w dwu poświadczonych szkoleniach prowadzonych przez członka (wykładowcy) Stowarzyszenia.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przez zainteresowanego jednego z warunków, o których mowa w ustępach 1 lub 2.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która pragnie wspierać stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych. Podstawą przyjęcia na członka wspierającego jest pisemny wniosek oraz uchwała Zarządu.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która pragnie wspierać stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych. Podstawą przyjęcia na członka wspierającego osoby prawnej jest pisemny wniosek oraz uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 9

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna po podjęciu przez Walne Zebranie Członków odpowiedniej uchwały.

§ 10

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz do działalności w Stowarzyszeniu.

§ 11

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.

§ 12

Do obowiązków członków należy:

 1. przestrzeganie Statusu i uchwał Stowarzyszenia,
 2. czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. regularne płacenie składek.

§ 13

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1) złożenia do Zarządu pisemnego wniosku przez zainteresowanego w sprawie jego rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
  2) śmierci członka Stowarzyszenia;
  3) wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia w przypadku prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem, kodeksem etyki, uchwałami Stowarzyszenia lub prawem,
  4) dopuszczenia do powstania co najmniej jednorocznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

 2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 podjęcie uchwały przez Zarząd następuje po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.
 3. Od uchwały, w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 3 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.
 4. W przypadku określonym w ust.1 pkt 4 podjęcie uchwały przez Zarząd o utracie członkostwa następuje po uprzednim wezwaniu pisemnym zobowiązującym członka do uregulowania zaległości w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia. Od uchwały, o której mowa w ust. 4 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Uzupełnienie składu władz następuje w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku nie dokonania wyboru Zarządu przed upływem kadencji, dotychczasowi członkowie Zarządu wykonują czynności zastrzeżone dla Zarządu i reprezentują Stowarzyszenie do czasu wyboru nowego Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności dla niej zastrzeżone do dnia wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 17

 1. Walne Zabranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Walne Zabranie Członków może także być zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia o miejscu, terminie i planowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, faxem na numer wskazany przez członka Stowarzyszenia, drogą elektroniczną na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia lub w inny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w przypadku obecności, co najmniej 1/4 członków uprawnionych.
 6. W przypadku braku, co najmniej 1/4 członków uprawnionych na zwołanym Walnym Zebraniu Członków, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugi terminie może podejmować uchwały w przypadku obecności, co najmniej 1/5 członków uprawnionych.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,

   

  2) uchwalenie programów działania Stowarzyszenia,

  3) rozpatrywanie odwołań i spraw skierowanych przez członków Stowarzyszenia,

  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  5) udzielanie absolutorium Zarządowi,

  6) podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu,

  7) ustalanie wysokości składek członkowskich,

  8) rozpatrywanie odwołań w sprawach wykluczeń z członkostwa,

  9) uchwalanie zmian Statutu,

  10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

 8. Zmiana statutu wymaga bezwzględnej większości głosów, co oznacza minimum o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnych oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się w obecności, co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, co oznacza minimum o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnych oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się w obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
 10. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma 1 głos.

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-6 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, przy czym Prezesa Zarządu wybiera ze swojego grona Zarząd.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) kierowanie Stowarzyszeniem i organizowanie jego bieżącej pracy,

   

  2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  3) ustalanie terminu i porządku obrad Walnych Zebrań Członków,

  4) przyjmowanie osób do grona członków Stowarzyszenia,

  5) wykluczanie osób z grona członków Stowarzyszenia,

  6) powoływanie i odwoływanie zespołów programowo-roboczych,

  7) przyjmowanie sprawozdań z działalności zespołów programowo-roboczych,

  8) składanie sprawozdań z działań Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Członków,

 3. Zarząd może podejmować wszelkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 4. Zarząd odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 4 miesiące.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4-6 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków, spośród zgromadzonych członków Stowarzyszenia, przy czym przewodniczącego wybiera ze swojego grona Komisja Rewizyjna.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola działalności bieżącej Stowarzyszenia,

   

  2) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,

  3) składanie wniosków o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków,

  4) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków, a Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków,

  5) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

  6) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie z listy członków.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, a Zarząd ma obowiązek wyczerpującego udzielania wyjaśnień.
 4. Komisja Rewizyjna obraduje, co najmniej raz na 4 miesiące.

Majątek Stowarzyszenia

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza i gospodaruje Zarząd.

§ 21

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 22

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po spełnianiu wymagań przepisów prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków lub orzeczenia sądu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel społeczny, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.