POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej: "RODO" informuję, że:

W ramach swojej statutowej działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "OSKZP") przetwarza dane osobowe:

 • Kandydatów na członków OSKZP,
 • Członków OSKZP,
 • Osób współpracujących (zleceniobiorców, wykonawców) z OSKZP,
 • Pracowników lub współpracowników podmiotów współpracujących z OSKZP.

Kto jest administratorem danych?

 • Administratorem danych osobowych jest OSKZP z siedzibą w Warszawie, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa.
 • Z administratorem można się kontaktować osobiście lub listownie, na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:
  • Przystąpienia do OSKZP i realizacji celów statutowych OSKZP,
  • Informacyjnym oraz publikacji wizerunku – dane oraz zdjęcia członków publikowane są na stronie internetowej OSKZP w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności OSKZP,
  • Realizacji praw i obowiązków OSKZP związanych z wykonywaniem umowy, którą OSKZP jest stroną;
  • Ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez OSKZP,
  • Udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej OSKZP lub poprzez stronę internetową OSKZP.

Na jakiej podstawie są przetwarzane dane?

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Wyrażenie zgody, przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych dla zawarcia oraz wykonania umowy, której OSKZP jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • Niezbędność danych dla wypełnienia przez OSKZP obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO),
  • Interes prawny OSKZP w przetwarzaniu danych, który może polegać na dochodzeniu, ustaleniu lub obrony OSKZP przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 • W przypadku danych pracowników lub współpracowników podmiotów współpracujących z OSKZP, podstawą przetwarzania danych jest interes prawny OSKZP w przetwarzaniu tych danych – jako niezbędnych do wykonania umowy, której OSKZP jest stroną, a na późniejszym etapie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w takim przypadku dane identyfikacje (w szczególności: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe) oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej). Dane te OSKZP otrzymuje od swojego kontrahenta.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez OSKZP.

 • OSKZP przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków OSKZP, w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • stopień naukowy lub tytuł zawodowy,
  • miejsce wykonywania zawodu,
  • informacje na temat doświadczenia,
  • adres zamieszkania/korespondencyjny,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • wizerunek.

Komu mogą być przekazane moje dane?

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być członkowie OSKZP oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie OSKZP – w szczególności biura rachunkowe lub kadrowe lub kancelarie prawne działające na zlecenie OSKZP, jak również osoby przeglądające stronę internetową OSKZP.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

 • Dane osobowe kandydatów na członków OSKZP przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w OSKZP ustalone w Statucie.
 • Dane osobowe członków OSKZP przechowywane są do czasu utraty członkostwa w OSKZP lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.
 • Dane osobowe pozostałych osób będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, której OSKZP jest stroną, a po jej ustaniu do upływu terminu przedawnienia czynów niedozwolonych oraz roszczeń prywatnoprawnych lub publicznoprawnych wynikających z tej umowy lub związanych z jej wykonaniem.

Po upływie powyższych okresów, OSKZP dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie powyższych danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. OSKZP może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Jakie są moje prawa?

 • Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od OSKZP dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub domagać się ich przeniesienia.
 • W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, każdy ma prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, ani też nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na innej podstawie prawnej.
 • Na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OSKZP zaznacza, że zakresem przetwarzania objęte są jedynie dane niezbędne do przystąpienia do OSKZP i realizacji celów statutowych OSKZP, wykonania oraz zawarcia umowy, której OSKZP jest stroną. Podanie niektórych danych jest wymagane ponadto na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej, wystawienia lub przyjęcia faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do OSKZP lub zawarcie i wykonanie umowy.