Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Referaty

Przedstawione teksty, referaty, artykuły są autorstwa kandydatów na członka Stowarzyszenia, zostały zamieszczone bez sktótów i komentarzy redakcji.

Zamieszczony materiał nie wyraża oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia.

Jeżeli uważasz, że zawarty tutaj materiał narusza czyjeś dobra osobiste
napisz do nas

Autor Tytuł (temat) pracy
Andrzej Bartosiak Przetarg ograniczony – trudności w jego przeprowadzeniu.
Dorota
Ekiert-Mazur
Warunki podmiotowe w postępowaniu o zamówienie publiczne – wykonawców.
Gronkowska- Koblak Umowa w sprawie zamówień publicznych.
Mariusz Hlebowicz Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zdzisław Koszarski Organizacja zamówień publicznych w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Apteki Zakładowej Wojskowego Instytutu Medycznego.

załącznik

Piotr Kucia Zamówienia wspólne w Policji.
Mirosław Świerk Opis przedmiotu zamówienia a produkty w postaci oprogramowania komputerowego.
Jarosław Sibiński Jak wnieść protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – tylko pisemne, czy może faxem z potwierdzeniem pisemnym?
Bartosz Mikołajczak Opis przykładowego postępowania z zakresu zamówień publicznych.
Ewa Daniszewska Cena jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Elżbieta Filipowicz Trudności napotykane przy realizacji zamówień publicznych.
Janusz Gurgul Historia pewnego protestu ….. bardzo pouczająca.
Grzegorz Koprowski Przedmiot zamówienia w procesie zamówienia publicznego.

załącznik

Andrzej Krysztofek Wnioski z arbitraży.
Ewa Szypulska Ustawa Prawo zamówień publicznych w usługach ubezpieczeniowych.
Wioletta Pałyga Opis przedmiotu zamówienia na dostawę odzieży.
Grzegorz Marchewka Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Aneta Duraj Problem z rażąco niską ceną.
Paweł Gola Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści specyfikacji na podstawie art. 38 … .
Krzysztof Haura Jakość – jako kryterium oceny ofert.
Józef Kunicki Pułapki słowne w treściach umów gwarancyjnych zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a skuteczność dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Grzegorz Warsiński Rozumne stosowanie prawideł.
Ewa Szafrańska Opis jednego z postępowań.
Aneta Olszowska Czasopisma, czyli wybrane problemy zamawiającego.
Dorota Zdunowska Ochrona prawna wykonawcy w systemie zamówień publicznych.