O NAS - 25 LAT HISTORII STOWARZYSZENIAOgólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych jest najdłużej funkcjonującym w Polsce stowarzyszeniem zajmującym się tematyką zamówień publicznych. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 160 członków, będących praktykami, specjalistami w wielu dziedzinach, byłych arbitrów i trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OSKZP zostało zarejestrowane w dniu 20 maja 1998 r. Niewielka grupa pasjonatów ówczesnej problematyki zamówień publicznych oraz narastająca potrzeba rozpowszechniania i wdrażania właściwego jej stosowania i zrozumienia doprowadziła do założenia Stowarzyszenia. Większość założycieli OSKZP stanowili trenerzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktycy i dydaktycy wykształceni, przeegzaminowani i certyfikowani przez Urząd Zamówień Publicznych. Bezpośrednim powodem powołania Stowarzyszenia była chęć wykorzystania wiedzy i doświadczenia doskonale przygotowanych trenerów zamówień publicznych, których listę wcześniej prowadził Prezes UZP i postanowił zrezygnować z jej prowadzenia. Założyciele OSKZP uznali, że szkoda zmarnować taki kapitał ludzki, jaki stanowiła grupa fachowców z dziedziny zamówień publicznych, że nawiązane kontakty koleżeńskie i troska o system zamówień publicznych w Polsce wymaga powołania organizacji, która będzie integrować osoby posiadające w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie.

Inicjatorem powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych był Marek Zelent, wówczas b. dyrektor Departamentu Analiz Urzędu Zamówień Publicznych, którego wielu członków założycieli znało dzięki jego pracy w Urzędzie i publikacjom z zakresu zamówień publicznych.

Głównym celem założenia i funkcjonowania Stowarzyszenia jest upowszechnianie zagadnień z zakresu zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców.

Celem Stowarzyszenia w szczególności jest: • dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 • wymiana doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia,
 • doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 • upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 • upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia,
 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do podnoszenia etyki zawodowej osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,
 • integrowanie środowiska osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.


Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez: • organizowanie lub współorganizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów lub konferencji dla swoich członków lub osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • współpracę z wydawnictwami i mediami,
 • przygotowanie i upowszechnianie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o ich przestrzeganie.

 • Potwierdzeniem pozycji OSKZP na rynku podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi jest fakt, że jako jedni z 8 organizacji pozarządowych jesteśmy imiennie zapraszani przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do zgłaszania uwag i propozycji do projektów rozporządzeń wykonawczych przygotowywanych przez stronę rządową, a dotyczących kluczowych rozporządzeń wykonawczych do prawa zamówień publicznych niezbędnych dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce.

Braliśmy i bierzemy udział w ramach konsultacji społecznych w procesie ustawodawczym w zakresie uchwalania ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu zamówień publicznych. Braliśmy i bierzemy udział w ramach konsultacji społecznych w procesie ustawodawczym w zakresie uchwalania ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu zamówień publicznych. Przedstawiliśmy swoje uwagi i rekomendacje w szczególności do:

 • Projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, która została ostatecznie uchwalona w dniu 19 września 2019r.,
 • Projektów wielu nowelizacji "starej" ustawy Prawo zamówień publicznych - z dnia 29 stycznia 2004r.,
 • Projektów aktów wykonawczych, w szczególności :
  • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych,
  • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane,
  • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania,
  • projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
  • projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.Braliśmy też aktywny udział w pracach prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych nad wzorem umowy na roboty budowlane liniowe z wynagrodzeniem kosztorysowym. Stowarzyszenie, w tym imiennie dwoje z naszych członków, ze szczególnym podziękowaniem zostało wymienionych na stronie internetowej Urzędu (Ewa Wiktorowska i Zbigniew Leszczyński).

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach Rady Zamówień Publicznych :

 • Od czerwca 2008 r. do grudnia 2013 r. - udział Jacka Jerki w pracach jako członka Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, którym był wówczas Jacek Sadowy,
 • 6 marca 2017 r. powołanie na członków Rady Zamówień Publicznych - Ewy Wiktorowskiej i Agnieszki Olszewskiej
 • Obecnie - Agnieszka Olszewska jest wiceprzewodniczącą Rady Zamówień Publicznych


 • Udział w projektach finansowanych ze środków unijnych:
 • PHARE 2002 - projekt pn. Zwiększanie znajomości procedur zamówień. Projekt realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych, obejmował 187 dwudniowych szkoleń dla około 5400 uczestników (projekt zakończony w 2005 r.). Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie wykładowcami.
 • PHARE 2003 - projekt pn. Doskonalenie praktyki i mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych - ujednolicenie i popularyzacja dobrych praktyk związanych z udzielaniem zamówień publicznych - szczególnie mechanizmów kontroli. Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie współautorami publikacji pt. "Praktyczny przewodnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej i wzorów umów w sprawach zamówień publicznych" oraz "Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych".
 • Projekt KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był wspólnie przez organizacje członkowskie oraz Krajową Izbę Gospodarczą, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło cykl szkoleń doskonalących wiedzę doradców i trenerów zamówień publicznych oraz wydało Poradnik dla Wykonawców Zamówienia publiczne. Po zakończeniu projektu (wrzesień 2007 r.) 56 osób - członków Stowarzyszenia zostało wpisanych na listę ekspertów, doradców i wykładowców zamówień publicznych. Lista ekspertów jest opublikowana na stronie internetowej OSKZP i na stronach wszystkich Izb uczestniczących w projekcie KIGNET.
 • Projekt pn. Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych - Stowarzyszenie było podwykonawcą Krajowej Izby Gospodarczej. Celem Projektu było wspomaganie społecznych inicjatyw antykorupcyjnych poprzez promocję dobrych praktyk, konsekwencją czego było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie działań antykorupcyjnych. Głównymi działaniami związanymi z projektem było promowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym w szczególności związane z wspomaganiem inicjatyw związanych z działaniami ograniczającymi negatywne zjawiska występujące w gospodarce lub na styku gospodarki i polityki, w tym zjawiskami korupcyjnymi. W ramach projektu promowane były etyczne standardy postępowania oraz narzędzia organizacyjne mające na celu zwiększenie przejrzystości działań administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych.


 • Stowarzyszenie swoje cele i zadania realizuje poprzez zaangażowanie i działania podejmowane przez członków z różnych regionów kraju.