PUBLIKACJE CZŁONKÓW OSKZPUwaga:

Członkowie OSKZP jako znakomici specjaliści w zakresie zamówień publicznych publikują w wielu pismach branżowych, w szczególności : Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Zamówienia Publiczne Doradca, Zamawiający. Z uwagi na ilość publikacji - publikujemy informacje o najnowszych publikacjach członków OSKZP - grudnia 2022r.

Uwaga do członków OSKZP - W przypadku chęci zamieszczenia informacji o publikacji - prosimy o kontakt z Zarządem.
Artykuły autorstwa członków OSKZP w czasopismach branżowych: • Wspólne występowanie wykonawców to nie tylko konsorcjum - Jerzy Wysocki - Monitor Zamówień Publicznych, luty 2024,
 • Odpowiedzialność za dzielenie zamówień publicznych (2) - dyscyplina finansów publicznych - Grzegorz Mazurek - Monitor Zamówień Publicznych, luty 2024,
 • Kultura organizacyjna a dyscyplina finansów publicznych - Małgorzata Filipek - Orwat - Monitor Zamówień Publicznych, luty 2024,
 • Elektromobilność w zamówieniach publicznych - Martyna Lubieniecka - Przetargi Publiczne styczeń 2024,
 • Korzystanie z nowych formularzy i platformy eNotices2 - Agnieszka Szulakowska - Przetargi Publiczne styczeń 2024,
 • Brak środków na realizację zamówienia w zaoferowanej cenie lub koszcie - Marzena Jaworska - Przetargi Publiczne styczeń 2024,
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne - Andrzej Czerniak - Przetargi Publiczne styczeń 2024,
 • Znaczenie specjalistycznego doradztwa prawnego w procesie przetargowym - Małgorzata Gołyńska - Minkiewicz - Monitor Zamówień Publicznych, grudzień 2023,
 • Tajemnica przedsiębiorstwa z perspektywy zamawiającego i wykonawcy - Andrzela Gawrońska - Baran - Monitor Zamówień Publicznych, 12.2023,
 • Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą - Jacek Jerka - Monitor Zamówień Publicznych, grudzień 2023,
 • Organizacja i praca działu zamówień publicznych - Piotr Pieprzyca - Przetargi Publiczne 7-8/2023,
 • Zasady prowadzenia negocjacji w trybach konkurencyjnych - Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz - Monitor Zamówień Publicznych, 7/2023,
 • Zakończenie umowy o PPP - Irena Skubiszak Kalinowska (współautor publikacji) - Zamówienia Publiczne Doradca 7/2023,
 • Zabezpieczenie oferty wadium - Iwona Ziarniak - Przetargi Publiczne 7-8/2023,
 • Im większa dokładność, tym mniejsze ryzyko - Małgorzata Filipek-Orwat, Monitor Zamówień Publicznych, 7/2023,
 • Wprowadzanie zamian do umów - Katarzyna Skiba Kuraszkiewicz - Przetargi Publiczne 7-8/2023,
 • Gdy Wykonawca oferuje cenę ujemną - Grzegorz Mazurek, Monitor Zamówień Publicznych, 7/2023,
 • Przewidywanie opcji, Odpowiedzi na pytania dot. unieważnienia postępowania - Michał Zastrzeżyński - Przetargi Publiczne -7/8 2023,
 • Weryfikacja Konsorcjum - Jacek Jerka, Monitor Zamówień Publicznych, 7/2023,
 • Informacja KRK cudzoziemca - Matylda Grzybowska - Przetargi Publiczne 7-8/2023,
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert - w praktyce i orzecznictwie, Andrzela Gawrońska-Baran, Monitor Zamówień Publicznych, 7/2023,
 • Kto na tym stracił - Martyna Lubieniecka - Monitor Zamówień Publicznych, 6/2023,
 • Jakie błędy popełniają zamawiający, wzywając wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz następnie je oceniając? Jak wykonawca powinien w odpowiedzi postępować? Martyna Lubieniecka - Przetargi Publiczne - 5/2023,
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane - Zbigniew Leszczyński - Zamówienia Publiczne Doradca (temat numeru) 4/2023,
 • Przestępstwa zobowiązujące do wykluczenia - Matylda Grzybowska - Przetargi Publiczne (temat numeru) 4/2023,
 • Błędy w umowach o roboty budowlane - Katarzyna Skiba Kuraszkiewicz - Przetargi Publiczne (temat numeru) 3/2023,
 • Termin "istotna zmiana" na gruncie Pzp - Zbigniew Pawlak, Przetargi Publiczne 1/2023
 • Elektromobilność w zamówieniach publicznych - Martyna Lubieniecka, Monitor Zamówień Publicznych 12/22 - 01/23,
 • Koszty w postępowaniu odwoławczym - Irena Skubiszak Kalinowska, Zamówienia Publiczne Doradca 12/22,
 • Badanie zdolności kredytowej wykonawcy - Piotr Pieprzyca, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w praktyce - Agnieszka Szajkowska, Zamawiający 11-12/2022,
 • Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia - Grzegorz Mazurek, Monitor Zamówień Publicznych 12/22-01/23,
 • Monopol techniczny - Agata Hryc Ląd, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne - Iwona Ziarniak, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Największe problemy nowego Pzp - Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci - Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Nienależyte wykonanie umowy - Anna Spech Schampera, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Sprawna realizacja umów - Małgorzata Filipek Orwat,
 • Obowiązki informacyjne zamawiającego Piotr Pieprzyca, Przetargi Publiczne 03/2022
 • Badanie zdolności kredytowej wykonawcy Piotr Pieprzyca, Przetargi Publiczne 01/2023
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców Piotr Pieprzyca, PRESSCOM
 • Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych Katarzyna Wrona, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 3/2021
 • Self-cleaning koło ratunkowe dla wykonawców Katarzyna Wrona, Biuletyn Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nr 66
 • Wstępne konsultacje rynkowe - niedoceniane narzędzie likwidowania asymetrii informacji w zamówieniach publicznych Katarzyna Wrona, Biuletyn Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nr 67
 • Wystawienie gwarancji wadialnej wyłącznie na jednego członka konsorcjum Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 7/2020
 • Zasada proporcjonalności - przegląd orzecznictwa Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 10/2020
 • Przesłanki do odrzucenia oferty - art. 226 ust. 1 pkt 1-9 Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 11/2020 Dodatek
 • Konsorcjum w nowym Prawie zamówień publicznych Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 3/2021
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2021 Dodatek
 • Jakościowe kryteria oceny ofert, (Grzegorz Machulak)Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 7/2021
 • Umowa koncesji w systemie zamówień publicznych, część pierwsza Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 7/2022
 • Umowa koncesji w systemie zamówień publicznych, część druga Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 8/2022
 • Podstawy partnerstwa, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 9/2022
 • Doradztwo w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 10/2022
 • Aspekty zrównoważonego rozwoju w projektach PPP, (Lilianna Bogusz, Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 11/2022
 • Przygotowanie projektów PPP, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-KalinowskavZamówienia Publiczne DORADCA nr 12/2022
 • Koszty w postępowaniu odwoławczym Irena Skubiszak-KalinowskavZamówienia Publiczne DORADCA nr 12/2022 Dodatek
 • Postępowanie w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego, część pierwsza, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 1/2023
 • Postępowanie w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego, część druga, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 2/2023
 • Komunikacja w projektach PPP, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 3/2023
 • Pakietowe projekty PPP, Alina Sarnacka Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 4/2023
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w różnych sektorach, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 5/2023
 • Zarządzanie umową o PPP, (Alina Sarnacka) Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2023
 • Meritum, Zamówienia publiczne Irena Skubiszak-Kalinowska, Wolters Kluwer
 • Elektronizacja zamówień publicznych w trybie podstawowym - krok po kroku. Postępowanie bez negocjacji przy użyciu platformy e-Zamówienia Iwona Ziarniak, dodatek do miesięcznika Przetargi Publiczne 12/2022
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców Iwona Ziarniak, PRESSCOM
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców Martyna Lubieniecka, PRESSCOM
 • Rubryka "Pytanie - Odpowiedź" Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne
 • Raport z realizacji zamówienia Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 6/2021
 • Wady uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 6/2022
 • Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 12/2022
 • Próbka w pzp Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 03/2023